Balustrady a Prawo Budowlane

by admin

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności w § 298 ww. rozporządzenia.

Balustrady przy balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

I tak, w budynkach jednorodzinnych i wnętrzach mieszkań wielopoziomowych minimalna wysokość balustrady mierzona od wierzchu poręczy to 0,9 m.

Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej – minimalna wysokość balustrady została ustalona na 1,1 m.

W przypadku pozostałych budynków (innych niż wymienione) ustawodawca ustalił przedmiotową wysokość również na – minimum 1,1 m.

Nadto w budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy; natomiast przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.

Z kolei balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.

Zatem, jeśli balustrada balkonu w budynku innym niż jednorodzinny ma niej niż 110 cm, to inspektor nadzoru budowlanego w drodze decyzji powinien nakazać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wysokości. O tym, czy taki balkon może być użytkowany do czasu usunięcia ww. nieprawidłowości również decyduje organ w ww. decyzji. Potwierdza to art. 66 ustawy Prawo budowlane. Mianowicie, w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości określając termin wykonania obowiązku. W powyższej decyzji właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości